PROPOLİS GIDA VE HAYVANCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. GİRİŞ

1.1. Politikanın Amacı

1.2. Politikanın Kapsamı ve Kişisel Veri Sahipleri

1.3. Kısaltmalar ve Tanımlar

1.4. Politika’nın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması

1.5. Politika’nın Yürürlüğü

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI

2.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

2.2. Kişisel Veri Kategorizasyonu

2.3. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

2.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

2.5. Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

2.6. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

2.7. Kişisel Verilerin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME VE AKTARILMA AMAÇLARI, AKTARILACAĞI KİŞİLER

3.1. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları

3.2. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ, SİLİNMESİ YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ VE SAKLANMA SÜRESİ

4.1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

4.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi

4.3. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR HUSUSLAR

5.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

5.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI, HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

6.1. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

6.2. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Uyarınca Hakları

6.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

1. Giriş

1.1. Politikanın Amacı

PROPOLİS GIDA VE HAYVANCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.’nde kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği çok önemli olup, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) yürürlüğü itibariyle sürdürülmekte olan çalışmalarla, KVK Kanunu’na uyum için gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi, uygulamada dikkate alınması gereken ilkelerin ortaya konulması hususunda uluslararası standartlarda bir Kişisel Verilerin Korunması ve  İşlenmesi Politikası (“Politika”) hazırlanmıştır.

İşbu politikamızda özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ilkeleri gözetilmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince faaliyetlerimizle ilgili şirketimize iletmiş olduğunuz her türlü kişisel verileriniz, şirketimiz PROPOLİS GIDA VE HAYVANCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. veri sorumlusu sıfatıyla ilgili kanundaki düzenlemelere uygun olarak kaydedebilecek, işleyebilecek, depolayabilecek, hizmetleri devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, muhafaza edebilecek, yeniden düzenleyebilecek, 3. Kişilere aktarabilecek, açıklayabilecek, paylaşabilecek, anonim hale getirebilecektir.

Şirketimiz tüm bu kapsamda ilgili kanun ve mevzuat gereğince işlenen kişisel verileri korumak için gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır. KVKK gereğince kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işlenmekte, verilerin doğruluğu sağlanmakta ve gerektiğinde güncellenmektedir. Verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesine dikkat edilmektedir.

Ayrıca, şirketimiz tarafından KVKK’nun yüklediği veri sahiplerinin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi konularına önemle ve büyük titizlikle uyulmakta, buna ilişkin gerekli sistemin kurulmasına, muhafazasında gerekli tedbirlerin alınmasına ve amacın gerekliliği doğrultusunda 3. kişilere aktarılmasında ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde gerekli özen gösterilerek, tüm bu hususlarda mevzuat ve kanuna uygun davranılmaktadır.

1.2. Politikanın Kapsamı ve Kişisel Veri Sahipleri

Bu Politika; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Şirket Yetkilileri, Şirket Gerçek Kişi İş/Çözüm Ortakları ile Şirket İş İş/Çözüm Ortaklarının Paydaşı, Yetkilisi, Çalışanı, Çalışan Adaylarımız, Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz, Potansiyel Müşterilerimiz, Potansiyel Müşterisi, başta olmak üzere kişisel verileri Şirket tarafından işlenen diğer Üçüncü Kişiler için hazırlanmış olup, bu belirtilen kişiler kapsamında uygulanacaktır.


Verinin aşağıda belirtilen kapsamda “Kişisel Veri” kapsamında yer almaması veya Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen Kişisel Veri işleme faaliyetinin yukarıda belirtilen yollarla olmaması halinde de işbu Politika uygulanmayacaktır.
Bu Politika, hiçbir şekilde tüzel kişilere ve tüzel kişi verilerine uygulanmayacaktır.

Şirket Gerçek Kişi İş OrtağıŞirket’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek kişilerdir.
Şirket İş Ortaklarının Paydaşı, Yetkilisi, ÇalışanıŞirket’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerin (iş ortağı, çözüm ortağı, tedarikçi gibi) çalışanları, Paydaşları ve yetkilileri dâhil olmak üzere, tüm gerçek kişilerdir.
Şirket YetkilisiŞirket’in genel müdürü ve diğer yetkili gerçek kişilerdir.
Çalışan AdayıŞirket’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirket’in incelemesine açmış olan gerçek kişilerdir.
Şirket MüşterisiŞirket ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirket’in sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişilerdir.
Potansiyel MüşteriŞirket’in ürün ve hizmetlerini kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişilerdir.
ZiyaretçiŞirket’in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla giren veya internet sitelerini herhangi bir amaç ile ziyaret eden tüm gerçek kişilerdir.
Üçüncü KişiŞirket Çalışanları için hazırlanan Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına ve bu Politikada herhangi bir kişisel veri sahibi kategorisine girmeyen diğer gerçek kişilerdir.

1.3. Kısaltmalar ve Tanımlar

İşbu Politika’da yer verilen kavramlar aşağıda belirtilen anlamları ifade eder:

Şirket/ ŞirketimizPropolis Gıda Ve Hayvancılık San.Tic.Ltd.Şti.’dir.
Kişisel Veri/VerilerKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Özel Nitelikli Kişisel Veri/VerilerIrk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
Kişisel Veri Sahibi/İlgili KişiŞirket Paydaşlarını, Şirket İş Ortaklarını, Şirket Yetkililerini, Çalışan Adaylarını, Ziyaretçileri, Şirket ve Grup Şirket Müşterilerini, Potansiyel Müşterileri, Üçüncü Kişileri ve kişisel verisi şirket tarafından işlenen kişileri ifade eder.
Veri Kayıt SistemiKişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt istemini ifade eder.
Veri SorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.
Veri İşleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
Veri Sahibi Başvuru FormuVeri sahiplerinin, KVKK’nun 11. Maddesinde yer alan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu.
Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.
Anonim Hale GetirmeDaha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
Periyodik İmha İşlemiKanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda Şirket Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Veriyi SilmeKişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesidir.
Veriyi Yok etmeKişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesidir
Kanun6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.
KurulKişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.
KurumKişisel Verileri Koruma Kurumu’dur.

1.4. Politika’nın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirket yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları Şirket uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlemektedir.

1.5. Politika’nın Yürürlüğü

Şirket tarafından düzenlenerek 30.09.2020 tarihinde yürürlüğe giren işbu Politika Şirket’in internet sitesinde (www.propolisgida.com ve www.acellabal.com) yayımlanır ve Kişisel Veri Sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI

2.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

Şirket tarafından Kişisel Veriler, Kanunda ve bu Politikada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenir. Şirket, Kişisel Verileri işlerken aşağıdaki ilkelere uygun hareket eder:

2.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
Kişisel Veriler, ilgili hukuk kurallarına ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işlenir.

2.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
Şirket, kişisel verileri işleme faaliyetini yürütürken, işlediği kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamaya yönelik sistem ve sürece sahiptir. Bu kapsamda kişisel verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususlar özenle dikkate alınır. Bu doğrultuda kişisel veri sahipleri, Şirket’e başvuruda bulunarak kişisel verilerinin sürekli olarak doğru ve güncel olarak tutulmasını mümkün kılabilir.

2.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Şirket tarafından, Kişisel Veriler; belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenir. Amacın meşru olması, Şirket’in işlediği Kişisel Verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir. Şirket belirli, açık ve meşru amacını işbu politika ve diğer metinler vasıtasıyla kişisel veri işleme faaliyeti henüz başlamadan veri sahiplerinin bilgisine sunar.

2.1.4. İşlendikleri Amaçlarla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Şirket, kişisel verileri, faaliyet konusu ile ilgili ve işinin yürütülmesi için gerekli amaçlar dahilinde işlemektedir. İşlenen veriyi, sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı tutar. Bu kapsamda işlenen Kişisel Veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülüdür.

2.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
Şirket, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum gösterir; aksi durumda Kişisel Verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Kişisel Verinin daha fazla muhafaza edilmesi için geçerli bir sebep kalmaması durumunda, söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

2.2. Kişisel Veri Kategorizasyonu

VERİ KATEGORİZASYONUAÇIKLAMAVERİ İŞLEME ŞARTI (HUKUKİ SEBEP)
Çalışan Adayı BilgisiŞirket çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği Şirket insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel verilerBir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Görsel/İşitsel BilgiFotoğraf ve kamera kayıtları ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerde yer alan veriler.İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Hukuki İşlem ve Uyum BilgisiHukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
İletişim BilgisiTelefon numarası, adres, e‐ posta adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
-İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (kartvizit veya e-posta imzaları).
İmza VerisiKişiye ait imza bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Islak imza, e- imza).-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
Finansal BilgiŞirket’in kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü mali bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler-Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
Müşteri BilgisiTicari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
Müşteri İşlem BilgisiÜrün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

2.3. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Şirket, KVKK m. 5/1 uyarınca kural olarak, Kişisel Verileri, veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlemez. Açık rıza, kişisel veri sahibinin belirli bir konuya ilişkin ve bilgilendirmeye dayalı olarak özgür irade ile yaptığı açıklamadır. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın Kişisel Veriler işlenebilecektir. Belirtilen şartların birinin varlığı halinde ilgili kişiden açık rıza alınması, ilgili kişiyi yanıltmak olarak nitelendirileceğinden, aşağıda bulunan bu şartlarda Şirket, açık rızaya başvurmamaktadır:

 • Kanun hükmünün varlığı. Örneğin; Vergi Usul Kanunu’nun 230. Maddesi uyarınca fatura üzerinde ilgili kişinin adına yer verilmesi için ilgili kişinin açık rızası aranmayacaktır.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle açık rızanın alınamaması. Örneğin kişinin şuurunun yerinde olmadığı veya akıl hastası olması sebebiyle rızasının geçerli olmadığı bir durumda, hayat veya beden bütünlüğünün korunması amacıyla, tıbbi müdahale yapılması sırasında, Kişisel Veri Sahibi’nin Kişisel Verileri işlenebilecektir. Bu bağlamda kan grubu, geçirilen hastalıklar ve ameliyatlar, kullanılan ilaçlar gibi veriler, ilgili sağlık sistemi üzerinden işlenebilir.
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Örneğin, yapılan bir sözleşme gereği paranın ödenmesi için alacaklı tarafın hesap numarası bilgisi alınabilecektir.
 • Veri sorumlusunun (Şirket) hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin kişisel verisinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

2.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Şirket tarafından özel nitelikli kişisel veri hiçbir faaliyet çerçevesinde sizlerden istenmemektedir. Şirket tarafından istenmemesine rağmen şirketimize özel nitelikli kişisel veri iletildiği takdirde (örneğin iş başvurularında dernek/vakıf üyelikleri bilgisi, adli sicil kaydı bilgisi), söz konusu kişisel veriler derhal imha edilmektedir.
Bununla birlikte Kurul tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmesi gerekebilmektedir:

 • Sağlık ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen hallerde, 
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Kişisel Veriler, Şirket tarafından ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis ve tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunduğumuz koşullarda ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenir.

Şirket Özel Nitelikteki Kişisel Verilerin işlenmesinde Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması konusunda gerekli işlemleri yürütmektedir.

2.5. Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

Kişisel verileriniz, işbu Politika’da belirtilen amaçların yerine getirilmesine yönelik olarak, kanunen yetkili kamu kurumları ve kuruluşlarına, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, gerektiğinde işleme amacıyla sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olarak hizmet alınan/hizmet verilen kişilere, KVKK Madde 8 ve Madde 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri üçüncü kişilere:

 •  Kişisel Veri sahibinin açık rızası var ise;
 • Kanunlarda Kişisel Verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, Kişisel Veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel Veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verinin aktarılması gerekli ise,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel Veriler, Kişisel Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel Veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise aktarabilir.

2.6. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

Şirket tarafından özel nitelikli kişisel veri hiçbir faaliyet çerçevesinde sizlerden istenmemektedir. Şirket tarafından istenmemesine rağmen şirketimize özel nitelikli kişisel veri iletildiği takdirde (örneğin iş başvurularında dernek/vakıf üyelikleri bilgisi, adli sicil kaydı bilgisi), söz konusu kişisel veriler derhal imha edilmekte, hiçbir üçüncü kişi veya kurumlara aktarım yapılmamaktadır.

Şirket, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve Kurul tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda Kişisel Veri Sahibi’ nin Özel Nitelikli Kişisel Verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibi’ nin açık rızası olması halinde veya
 2. Aşağıdaki şartların varlığı halinde Kişisel Veri Sahibi’ nin açık rızası aranmaksızın;

• Kişisel Veri Sahibi’ nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

• Kişisel Veri Sahibi’ nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’ i ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

2.7. Kişisel Verilerin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Şirketimizce yurtdışına yalnızca açık rızanın mevcut olması halinde ve şirket işlerinin koordinasyonu sırasında aktarım yapılmaktadır.

Şirket, Kişisel verileri, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Ancak Şirket, Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda ve KVKK m. 5/2 ve m. 6/3’ te belirtilen şartların varlığı halinde gerekli güvenlik önlemleri alarak Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir. Şirketimiz tarafından Kişisel Veriler; Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME VE AKTARILMA AMAÇLARI, AKTARILACAĞI KİŞİLER

3.1. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları

 • Kişisel Veriler; hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak Şirket’in;
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Tanımı
 • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Sürecinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşleminin Takibi ve Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

3.2. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler

Kişisel Veriler, tarafınıza sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımız, mali ve finansal ilişki içerisinde olduğumuz bankalar / finans kuruluşları ile Şirket’in taraf olduğu sözleşmelerde iş planlamasının gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili kurumlarla/kişilerle ve teknik, lojistik ve benzeri diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Bu üçüncü kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir.
Bunların haricinde hizmetin tam ve kusursuz olarak verilebilmesi için başkaca üçüncü kişilerle verilerin paylaşılmak zorunda kalınması, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde de Kişisel Verileriniz yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ, SİLİNMESİ YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ VE SAKLANMA SÜRESİ

4.1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kanun’un amacını düzenleyen 1. Madde ile Kanun’un kapsamını düzenleyen 2. Madde’ye uygunluğunun denetimi amacıyla, Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; Şirket içinde internete erişiminiz vasıtasıyla, kimlik belgeniz üzerinden, plaka bilgileriniz üzerinden, ofisimiz içinde yer alan kapalı devre kameralar aracılığı ile, referans kişisi göstermeniz halinde Şirket’in meşru menfaati gereği bu kişilerden bilgi almak suretiyle, Şirket kurumsal e-posta adresi yahut Şirket çalışanlarının e-postalarına gönderdiğiniz e-postalar ile, insan kaynakları danışmanlık firmaları, İŞKUR aracılığı ve diğer teknik ve sair yöntemlerle, Şirket internet sitesi, gibi muhtelif yollardan, Politika’ da yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için toplanır ve Şirket veya Şirket tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

4.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi

Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile Şirket, bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verileri resen veya veri sahibinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel Verilerin silinmesi ile bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilir. Buna göre Kişisel Veriler, kayıtlı oldukları evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi araçlardan geri dönüştürülemeyecek şekilde silinir. Kişisel Verilerin yok edilmesi ise, bilgilerin tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde, verilerin kaydedildiği evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi veri saklamaya elverişli materyallerin yok edilmesini ifade etmektedir. Verilerin anonim hale getirilmesiyle, Kişisel Verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi kastedilmektedir.

4.3. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, Kişisel Verileri mevzuatta öngörülmesi durumunda, bu mevzuatta belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Şirket’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirket’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirket’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı sürelerinde veya makul süreler ile belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verilerin saklanması, silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi ile ilgili Şirket tekniklerine dair detaylı düzenlemeler Şirket’in Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’ nda yer almaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR HUSUSLAR

Şirket, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır

5.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

5.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini ve Erişilmemesini Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Şirket, Kişisel Verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

a. Teknik Tedbirler

 • Teknik konularda bilgili ve tecrübeli personel istihdam edilmektedir.
 • Yeni teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve özellikle siber güvenlik alanında sistemler üzerinde teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
 • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmekte, yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte, eski çalışanların hesapları kapatılmakta, Kişisel Verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir.
 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar güncellenerek kullanılmaktadır.
 • Sahte yazılım ve donanım kullanımından şiddetle kaçınılmaktadır. Kullandığımız tüm ürünlerimiz orijinal ve lisanslıdır.
 • Kişisel Verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.
 • Kişisel Verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmaktadır. Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.

b. İdari Tedbirler

 • Personelimiz, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmiş ve eğitilmiştir.
 • Şirketimizin iş birimlerinin yürütmüş olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin KVKK’ da belirtilen veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir iş birimi ve yürütülen faaliyet özelinde incelenmektedir. Bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler Şirket içi politikalar ve eğitimler ile hayata geçirilmektedir. 
 • Şirket ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, Şirket’in talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, Kişisel Veri’leri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimler yürütülerek Kanun’dan doğan yükümlülükler yerine getirilmektedir.
 • Kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alınmıştır.
 • Şirket tarafından Kişisel Verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; Kişisel Verilerin aktarıldığı kişilerin, Kişisel Verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

5.1.2. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

Şirket, KVKK’ nın 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmaktadır. Şirket içerisinde Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve bu hususta gerekenlerin yapılması amacıyla Şirket bünyesinde raporlama faaliyetleri yürütülmektedir.

5.1.3. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

Şirket, KVKK’ nın 12. maddesine uygun olarak işlenen Kişisel Verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili Kişisel Veri Sahibine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

5.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Kanun birtakım Kişisel Verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine ve/veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfetmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli Kişisel Verilerin korunmasına Şirket tarafından azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Şirket tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, Özel Nitelikli Kişisel Veriler bakımından da azami özenle uygulanmakta ve bu konuda Şirket bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır. Ayrıca önceki bölümlerde de belirtildiği üzere Şirket tarafından özel nitelikli kişisel veri hiçbir faaliyet çerçevesinde sizlerden istenmemekte, istenmemesine rağmen şirketimize özel nitelikli kişisel veri iletildiği takdirde (örneğin iş başvurularında dernek/vakıf üyelikleri bilgisi, adli sicil kaydı bilgisi) ise, söz konusu özel nitelikli kişisel veriler derhal imha edilmektedir.

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI, HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

6.1. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

Şirket, KVKK’ nın 10. maddesine uygun olarak, Kişisel Verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirket; Şirket internet sitesinden de ulaşılabileceği üzere Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen Kişisel Verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile Kişisel Veri Sahibinin sahip olduğu haklar konularını içeren Aydınlatma Metinleri aracılığıyla Veri Sahiplerini bilgilendirmektedir.

6.2. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Uyarınca Hakları

Şirket, Kanun’un 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.

Şirket, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Kişisel Verileri işlenen Veri Sahiplerine;

 • Kişisel Verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu açıklar.

6.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

6.3.1. Başvuru Konusu

Şirket olarak, kişisel veri sahiplerinin haklarına büyük önem ve değer vermekte ve bu haklarını kullanmalarına imkân ve olanak sağlamaktayız. Şirket tarafından, veri sahiplerinin taleplerini kolayca iletebileceği bir kişisel veri başvuru ve yanıt prosedürü belirlenmiş ve Veri Sorumlusuna Başvuru Formu hazırlanıp internet sitemizde yayımlanmıştır.

6.3.2. Başvuru Yöntemi ve Adresi

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresBaşvuru Sırasında Belirtilecek Bilgi
Elden başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması gerekmektedir. Vekaleten başvuru yapılması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin yanınızda bulundurulması gerekmektedir.)Büyükdere Mah. Atatürk Bulvarı No:11/A Hendek/SAKARYA/TÜRKİYEZarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligatBüyükdere Mah. Atatürk Bulvarı No:11/A Hendek/SAKARYA/TÜRKİYETebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Kayıtlı e-posta vasıtasıylapropolisgidavehayvancilik@hs01.kep.trE-Postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

6.3.3. Başvuru Sonrası Süreç

Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirkete ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Yanıtlar, Veri Sorumlusuna Başvuru Formunda başvurucu tarafından belirtilen bildirim şekli esas alınarak gönderilmektedir. Kişisel veri sahibi; KVKK’ nın 14. Maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; Şirket’in cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

6.3.4. Başvuru Ücreti

Başvurular kural olarak ücretsiz yapılmaktadır. Ancak kişisel veri sahibinin talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

6.3.5. Şirketimizin, Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

Şirket; aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçelendirerek reddedebilir:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. 
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. 
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi. 
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. 
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. 
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. 
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 
 • Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması 
 • Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması. 
 • Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması